Mätarkontrolls blogg – hur och varför?


Det skrivs mycket om fördelar och nackdelar med vissa typer av vattenmätare. Ofta med en beklämmande låg nivå på argumenten. Mätarkontroll i Stockholm AB har varit verksamma som ackrediterat laboratorium med kontroll och kalibrering sedan nuvarande system med vattenmätarkontroller infördes.

Vi finner osakliga eller direkt felaktiga utsagor om vattenmätning och vattenmätare i pågående reklamkampanjer och inlägg. Då det här inte rör sig om en privatmarknad där köparen själv får stå sitt kast, utan det normalt är kommunala verksamheter som köper volymerna, så leder osakligheter och irrelevanta försäljningsargument på sikt till en höjning av vattenavgifter för konsumenterna och en ökning av utgifter inom offentlig sektor, som inte sakligt kan motiveras.

Många exempel visar på ett slöseri via avgifter eller av skattemedel, just på områden där ny teknik och systemkomplexitet gör det svårt att hålla kompetensen inom offentlig sektor. Det är huvudsakligen regel- och procedurkompetens som kommunerna har, medan den tekniska kompetensen sedan länge varit under nedrustning, vartefter som de kommunala mätarverkstäderna lagts ned. En gång en offentlig verksamhet i sin helhet, numera en marknadslösning, där Mätarkontroll i Stockholm AB är en av aktörerna.

Av detta skäl kommer vi att argumentera och informera på dessa sidor så att upphandlare och andra inom offentlig sektor får möjlighet till sakliga underlag och kravspec:ar, där vissa mätarfabrikat inte favoriseras p.g.a. ”smart sales”. Vi konstaterar att teknikkompetensen inom svenska kommuner ofta är låg vid upphandlingar. Sällan vägs sådana synvinklar in, som det är vår uppgift som ackrediterat kontrollorgan att vara kunniga om.

Vi har iakttagit fall där förfrågningsunderlag i upphandlingar har sådana tekniska krav att endast ett enda mätarmärke kan uppfylla dem, dvs. personal med otillräcklig teknisk kompetens i kommunerna har lyssnat på endast en tillverkares säljargument.

Tillverkare av vattenmätare har själva inte heller kompetensen att väga in helhets- och livscykelperspektivet på vattenmätningsproblematiken, eftersom detta inkluderar andra aspekter på vattenmätare än de rent funktionella. Ökande krav på produkterna ur hållbarhetssynpunkt hamnar mitt emellan tillverkare och kommuner, som båda saknar tillräckliga kunskaper och systemtänkande för att hantera frågorna bra. Men mitt emellan är där vi befinner oss, och därför har vi jobbat mycket de senaste åren för att lära oss att hantera hållbarhetskrav, så även dessa frågor kommer vi då och då att ta upp.