Miljöpolicy

Denna policy avser att styra hur frågor som har med miljö och hållbarhet att göra ska behandlas inom Mätarkontroll i Stockholm AB.
Mätarkontroll i Stockholm AB strävar efter att vara ett föredöme inom branschen och ligga i toppen i jämförelse med våra konkurrenter och eventuella branschnormer som kan komma att utvecklas.
Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt arbete med den indirekta och direkta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till genom att:

 • Företaget i sin verksamhet ska uppfylla gällande lagkrav och följa utvecklingen så att vi tidigt anpassar oss till tillkommande regelverk.
 • Vi strävar efter att förbättra utnyttjande och hushålla med naturliga resurser, samt förebygga föroreningar till mark, vatten och luft.
 • Kontinuerligt utbilda och involvera medarbetare i vårt miljöarbete för att öka miljömedvetenhet och ansvarskänsla för miljö och agera förebyggande.
 • Kommunicera och ställa hållbarhets och miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Sätta krav på att även leverantörer och underleverantörer längre ner i
  leverantörsledet uppfyller nationella och internationella lagkrav och regelverk.
 • Undvika användning utav miljöfarliga kemikalier och där praktiskt möjligt ersätta med miljövänliga alternativ.
 • Återvinna och avfallssortera så långt det går. Mäta och ta hand om miljöfarligt avfallet på ett ansvarfullt sätt.
 • Renovera så det kan återanvändas i stället för att skrotas.
 • Vi ska, i den mån det är möjligt, förvalta och erbjuda ett sortiment av produkter som anses vara bra miljöval och återanvändbara.
 • Arbeta proaktivt och koordinerande med transportbolag som anlitas för att få ner miljöpåverkan från transporter.
 • Vara lyhörda för våra kunders och andra intressenters miljösynpunkter.