Arbetsmiljöpolicy 

Mätarkontrolls arbetsmiljöpolicy beskriver våra riktlinjer i vilket arbetsförhållandena på företaget ska styras upp för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi följer upp att lokala och nationella lagar och regelverk som berör vår verksamhet efterlevs, och utvärderar regelbundet företagets arbetsmiljöarbete. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tillämpas och ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet som genomsyrar alla beslut och aktiviteter som genomförs. Vi arbetar för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och för att skapa delaktighet. Det kan ske genom att se över lämpliga utbildningar, arbetsmetoder, hjälpmedel, ergonomi, arbetsplatsens utformning, ordning och reda och trivselfrämjande aktiviteter. 

På Mätarkontroll accepterar vi inte mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. Alla medarbetare har i det dagliga arbetet ett personligt ansvar för sin hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller hot som kan uppstå inom den yttre miljön. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns framtagna avseende arbetsmiljön, och där det framkommer brister ska arbetsledningen informeras. 

På vår arbetsplats vill vi: 

  • Skapa och upprätthålla en rättvis, trygg och stimulerande arbetsmiljö med delaktighet, jämlikhet, respekt och personligt ansvar. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och kränkande särbehandling får inte förekomma på arbetsplatsen 

  • Som långsiktigt mål att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Risker för ohälsa såväl fysisk som psykiskt ska aktivt identifieras. Vi ska aktivt registrera, utreda, åtgärda och följa upp tillbud och olyckor. Olyckor ska i den mån det är möjligt förebyggas, och incidenter som uppstått ska inte kunna återupprepas. 

  • Efterleva och hålla oss a jour med gällande lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljöområdet. 

  • Hålla en hög grad av riskmedvetandet hos medarbetare genom löpande utbildning och träning för medarbetare och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

  • Årligen ha genomfört planerade arbetsplatsövningar och skyddsronder. 

  • Förebygga olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt främja medarbetarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa genom att erbjuda friskvård.