(IMD) Individuell mätning och debitering

FAQ - Individuell mätning och debitering

Vanliga frågor om IMD

Vad är IMD mätning?

Individuell mätning och debitering (IMD) är en metod som används för att mäta och debitera energiförbrukning, vattenförbrukning eller andra resursanvändningar på en individuell nivå inom flerbostadshus eller kommersiella byggnader. Här är en kort beskrivning:

 • Installation av Mätare: Separata mätare installeras för varje lägenhet eller enhet i byggnaden för att noggrant mäta deras specifika förbrukning av el, vatten, värme eller andra resurser.

 • Datainsamling: Mätarna samlar in data om förbrukningen och skickar informationen till en central system för analys och hantering.

 • Analys och Beräkning: Den insamlade data analyseras för att fastställa den exakta förbrukningen för varje enhet.

 • Debitering: Baserat på den uppmätta förbrukningen debiteras varje enhet individuellt, vilket innebär att varje boende eller hyresgäst betalar för exakt den mängd energi eller vatten de har använt.

IMD främjar rättvisa och medvetenhet kring energiförbrukning, vilket kan leda till minskad användning och kostnadsbesparingar. Det kan också hjälpa fastighetsägare och förvaltare att effektivisera resurshantering och förbättra hållbarheten.

Hur fungerar fördelningsfakturering från OneViewer?

Fördelningsfakturering i OneViewer fungerar genom att mäta och fördela kostnader för gemensamma resurser, såsom värme, vatten och el, baserat på varje enhets faktiska förbrukning. Här är en översikt över hur processen vanligtvis fungerar:

 • Mätare: Individuella mätare installeras för varje enhet (lägenhet, kontor, etc.) för att mäta deras specifika förbrukning av resurser som vatten, värme och el. När fastigheten har gemensam mätare för flera bostäder, fördelas kostanden med en fördelningsalgoritm beroende på placering överenskommelser. 

 • Datainsamling: Mätarna samlar kontinuerligt in data om förbrukningen och skickar denna information till OneViewer.

 • Dataanalys: OneViewer samlar in och analyserar data från alla mätare. Systemet bearbetar denna data för att fastställa varje enhets specifika förbrukning och de totala gemensamma kostnaderna.

 • Fördelning av Kostnader: Baserat på den uppmätta förbrukningen fördelar OneViewer de totala kostnaderna för varje resurs rättvist mellan enheterna. Detta innebär att varje enhet betalar för sin faktiska användning snarare än en schablonkostnad.

 • Generering av Fakturor: OneViewer genererar individuella fakturor för varje enhet som visar den specifika förbrukningen och kostnaden för varje resurs. Fakturorna kan inkludera detaljerad information om förbrukning per tidsperiod, vilket ger insikt i användningsmönster.

 • Distribution av Fakturor: De genererade fakturorna distribueras till de boende eller hyresgästerna genom integration med Fortnox via e-post, digital brevlåda eller brev vilket gör det enkelt att få tillgång till och betala fakturorna.

 • Uppföljning och Support: OneViewer kan också erbjuda uppföljning och support, inklusive rapporter och analyser som hjälper användare att förstå och optimera sin förbrukning, samt kundsupport för frågor om fakturor och förbrukning.

Genom denna process säkerställer OneViewer att kostnader för gemensamma resurser fördelas rättvist och transparent baserat på faktisk förbrukning, vilket uppmuntrar till mer ansvarsfull användning av energi och andra resurser.

Finns det lagar och regler kring IMD?

Ja, det finns lagar och regleringar i Sverige som rör individuell mätning och debitering (IMD) av energi och vatten. Dessa lagar syftar till att främja energieffektivitet och rättvis fördelning av kostnader. Här är en översikt av de relevanta bestämmelserna:

 • Energimarknadsinspektionen (Ei): Energimarknadsinspektionen är den myndighet som ansvarar för att övervaka och implementera regler för energimarknaden i Sverige, inklusive regler för IMD.

 • Energimätning i flerbostadshus: Enligt EUenergieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) som har implementerats i svensk lagstiftning, finns det krav på individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten i flerbostadshus där det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt.

 • Lag om energideklaration för byggnader: Denna lag (2006:985) föreskriver att byggnader ska energideklareras, och i detta sammanhang kan individuell mätning vara en del av de åtgärder som krävs för att uppnå energieffektivitet.

 • Boverkets byggregler (BBR): Boverkets byggregler ställer krav på energiprestanda för byggnader och kan i vissa fall kräva IMD för att säkerställa att energiprestandakraven uppfylls.

 • Specifika krav för nybyggnation och ombyggnation: För nya flerbostadshus och vid större ombyggnationer kan det finnas krav på att installera IMD för att följa de energiprestandakrav som ställs av Boverket och andra myndigheter.

 • Hyreslagen: Enligt hyreslagen kan hyresvärdar införa individuell mätning och debitering av värme och vatten, men det måste ske enligt regler och medgivanden som finns fastställda i hyresavtalet och genom överenskommelse med hyresgästerna.

Sammanfattningsvis finns det flera lagar och regleringar som påverkar införandet av individuell mätning och debitering i Sverige. Dessa regler syftar till att främja energieffektivitet, rättvis kostnadsfördelning och hållbar resursanvändning.

Vilka regler gäller för utrustning som används i IMD?

Regler och standarder för utrustningen som används för individuell mätning och debitering (IMD) i Sverige. Dessa regler säkerställer att mätutrustningen är tillförlitlig, noggrann och uppfyller vissa kvalitetskrav. Här är några av de centrala reglerna och standarderna:

 • Mätinstrumentdirektivet (MID): Den europeiska Mätinstrumentdirektivet (2004/22/EC), även känt som MID, specificerar krav för mätinstrument som används för att mäta energi och vatten. Mätutrustning som används för IMD måste vara MID-godkänd, vilket innebär att den har testats och uppfyller specificerade noggrannhets- och prestandakrav.

 • Swedac: Sveriges nationella ackrediteringsorgan, Swedac, övervakar och ackrediterar organisationer som verifierar mätinstrumentens överensstämmelse med MID och andra relevanta standarder. Swedac säkerställer att mätinstrumenten håller en hög standard för noggrannhet och tillförlitlighet.

 • Boverkets föreskrifter: Boverket har föreskrifter som ställer krav på energiprestanda för byggnader, vilket kan inkludera krav på mätning och övervakning av energiförbrukning. Utrustning som används för IMD måste uppfylla dessa krav för att säkerställa korrekt energirapportering och debitering.

 • Tekniska standarder: Det finns tekniska standarder som specificerar hur mätutrustning ska konstrueras, testas och underhållas. Exempel på sådana standarder inkluderar EN 1434 för värmemätare och EN 14154 för vattenmätare. Dessa standarder säkerställer att mätarna fungerar korrekt under olika förhållanden och ger tillförlitliga mätresultat.

 • Installation och underhåll: Regler och riktlinjer finns även för hur mätutrustning ska installeras och underhållas. Detta säkerställer att mätarna är korrekt placerade och kalibrerade, vilket är nödvändigt för att de ska ge korrekta mätningar över tid.

 • Fjärravläsning och dataskydd: För utrustning som möjliggör fjärravläsning, finns det regler för datahantering och skydd av personuppgifter. Detta säkerställer att insamlad data hanteras på ett säkert sätt och att användarnas integritet skyddas.

Sammanfattningsvis finns det omfattande regler och standarder som styr utrustningen för individuell mätning och debitering. Dessa regler är utformade för att säkerställa att mätutrustningen är noggrann, tillförlitlig och uppfyller höga kvalitetskrav.

Kan jag implementera IMD med mätare som inte är MID godkända?

Att implementera individuell mätning och debitering (IMD) med mätare som inte är MID-godkända är tekniskt möjligt, men det innebär vissa risker och potentiella problem, särskilt när det gäller noggrannhet, laglighet och acceptans hos hyresgäster eller användare. Här är några aspekter att överväga innan implementering:

Risker och problem med att använda icke-MID-godkända mätare:

 • Noggrannhet och tillförlitlighet:Mätare som inte är MID-godkända har inte genomgått de strikta tester och kvalitetskontroller som krävs för MID-certifiering. Detta kan leda till felaktiga mätningar och felaktiga debiteringar, vilket kan orsaka missnöje och klagomål från användarna.

 • Lagkrav:I många fall kräver lagstiftning och regleringar att mätutrustning som används för debitering av energi och vatten ska vara MID-godkänd. Att använda icke-godkända mätare kan innebära att man inte uppfyller dessa lagkrav, vilket kan leda till juridiska problem och böter.

 • Användarförtroende:För att säkerställa transparens och rättvisa i debiteringen är det viktigt att användarna har förtroende för att mätutrustningen är korrekt och pålitlig. Användning av icke-MID-godkända mätare kan undergräva detta förtroende och skapa konflikter.

 • Garantier och support:MID-godkända mätare kommer ofta med garantier och support från tillverkaren, vilket säkerställer att eventuella problem snabbt kan åtgärdas. Icke-godkända mätare kanske inte erbjuder samma nivå av support och garanti.

Möjliga lösningar och steg att ta:

 • Utvärdera behovet av MID-godkända mätare: Om kostnaden för MID-godkända mätare är ett problem, kan man utföra en kostnads-nyttoanalys för att förstå den långsiktiga fördelen med att använda godkända mätare, inklusive minskade risker för fel och juridiska problem.

 • Stegvis implementering:Om en omedelbar övergång till MID-godkända mätare inte är möjlig, kan man överväga att införa dessa mätare stegvis, med prioritet på områden där noggrannhet och lagkrav är mest kritiska.

 • Kommunikation med användare:Transparent kommunikation med användarna om mätarnas status och planer för uppgradering kan hjälpa till att upprätthålla förtroende och minska potentiella konflikter.

 • Kalibrering och underhåll: Om icke MID godkända mätare används, är det viktigt att säkerställa regelbunden kalibrering och underhåll för att maximera noggrannheten och tillförlitligheten.

Sammanfattningsvis är det tekniskt möjligt att implementera IMD utan MID-godkända mätare, men det medför betydande risker och potentiella problem. Det rekommenderas starkt att använda MID-godkända mätare för att säkerställa noggrannhet, efterlevnad av lagkrav och förtroende hos användarna.

Måste alla produkter komma från samma leverantör? 

Nej, det är inte nödvändigt att alla produkter vid individuell mätning och debitering (IMD) måste komma från samma leverantör. Det är dock viktigt att se till att produkterna är kompatibla med varandra och med det övergripande systemet. Mätarkontrolls system OneViewer är ett öppet system som hanterar all typ av kommunikation och dom flesta typer av mätare. Här är några faktorer att överväga när man använder produkter från olika leverantörer:

Kompatibilitet och integration:

 • Standardisering:Mätarna och systemen följer internationella standarder, såsom M-Bus, OMS (Open Metering System), eller andra relevanta kommunikationsprotokoll. Detta underlättar integration och kommunikation mellan olika produkter.

 • Datainsamling och -hantering:Säkerställ att alla mätare kan skicka data till ett centralt insamlingssystem eller en plattform som kan hantera data från olika tillverkare. Detta kan kräva användning av en middleware-lösning som kan aggregera och normalisera data från olika källor.

 • Systemintegration:Om du använder en blandning av produkter, se till att ditt övervaknings- och faktureringssystem kan integrera data från de olika enheterna. Detta kan kräva att leverantören av ditt huvudsystem erbjuder stöd för flera märken och modeller.

 • Support och underhåll:

 • Leverantörssupport:Hantera supportavtal med varje leverantör för att säkerställa att du får snabb och effektiv hjälp om problem uppstår. Detta kan innebära fler avtal och kontakter att hålla reda på, men det säkerställer att alla komponenter fungerar som de ska.

 • Reservdelar och service:Se till att du har tillgång till reservdelar och service för alla typer av mätare och systemkomponenter du använder. 

 • Kostnadseffektivitet och flexibilitet:

 • Konkurrensfördelar:Att välja produkter från olika leverantörer kan ibland leda till bättre priser och mer innovativa lösningar, eftersom du kan dra nytta av konkurrensen mellan leverantörerna.

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt och ofta fördelaktigt att använda produkter från olika leverantörer för IMD, så länge kompatibilitet och integration är noggrant planerade och hanterade. Detta kan ge ökad flexibilitet, potentiella kostnadsbesparingar och möjligheten att välja den bästa tekniken från olika tillverkare.