E-mobility

FAQ - Elbilsladdning

Vanliga frågor om elbilsladdning

Vilken effekt efterfrågas på olika platser?

Behovet av laddningseffekt varierar beroende på var laddningen sker. En enkel riktlinje är att ju kortare parkeringstiden är, desto högre laddningseffekt behövs.

Långsamladdning vid bostäder och arbetsplatser: Det flesta cirka 85-90 % av all laddning sker vid bostäder eller arbetsplatser där bilar står parkerade länge. Här räcker oftast en effekt på 3–11 kW. Största utmaningen är att skapa fler laddplatser vid flerbostadshus och arbetsplatser, vilket främst är fastighetsägarnas ansvar.

Snabbladdning: Viktig för längre resor och kommersiell trafik som taxi och leveransfordon. Lämpliga platser är drivmedelsstationer, snabbmatsrestauranger och rastplatser. En effekt på minst 50 kW, helst över 100 kW, behövs eftersom besökare oftast inte stannar längre än en halvtimme till en timme.

Destinationsladdning: Behövs på platser där bilar parkeras en kortare tid, såsom besöksparkeringar vid arbetsplatser, stadskärnor, köpcentrum, idrottsplatser och besöksmål. Här räcker en effekt på 11–22 kW för att fylla på batteriet med några extra mil. En del av laddinfrastrukturen vid flerfamiljshus kan också vara publik för att ge besökare möjlighet att ladda.

Hur långt kommer du på en laddtimme?

Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar att ladda ett batteri:

 • Effekten på laddaren

 • Effekten fordonet kan ta emot

 • Mängden energi (kWh) som ska laddas in i batteriet

AC-laddning

De flesta nya bilar har ett 3-fas laddningssystem där ombordladdaren omvandlar växelström från elnätet till likström som batteriet kan ta emot. Effekten som ombordladdaren kan omvandla avgör hur snabbt batteriet kan laddas. Ett exemple: 16 A 3-fas i en timme, ger ca 4 mil vid normala förhållanden  (11kW)

DC-laddning

Vid snabbladdning (över 50 kW) används likström. Strömmen leds förbi ombordladdaren och direkt in i batteriet. Vid snabbladdning sker en viss effektförlust i överföringen. Vid laddning med likström är det många faktorer som spelar in, temperaturen på batteriet, omgivningstemperatur och hur många precent som finns kvar i batteriet vid laddningstillfället.  Ett exempel: 150kW i en timme, ger ca 50-60 mils räckvidd i normala förhållanden. 


Varför ska jag välja en elbil?

 • Miljövänlig: Elbilar producerar inga utsläpp under körning, vilket minskar luftföroreningar och bidrar till en bättre miljö.

 • Lägre driftskostnader: Elbilar har ofta lägre underhållskostnader än bensin- och dieselbilar eftersom de har färre rörliga delar. Dessutom är el ofta billigare än bränsle.

 • Tyst och smidig körning: Elbilar erbjuder en tyst och mjuk körupplevelse eftersom de inte har en förbränningsmotor. De har också snabb acceleration tack vare omedelbart vridmoment.

 • Skatteincitament och subventioner: Många länder och regioner erbjuder skatteförmåner, subventioner och andra incitament för att uppmuntra köp av elbilar.

 • Minskad beroende av fossila bränslen: Genom att köra elbil minskar du beroendet av fossila bränslen och bidrar till en mer hållbar energiframtid.

 • Framtidssäker teknik: Elbilar representerar en modern och framåtsträvande teknologi som är i linje med framtidens transportlösningar.

Att välja en elbil kan bidra till bättre ekonomi på lång sikt, minska din miljöpåverkan i städerna och ge dig en bättre körupplevelse.

Hur kan laddplatser utformas för att vara tillgängliga för alla?

 • Tillgänglighetsanpassade platser: Placera laddplatser nära entréer och utgångar för enkel åtkomst. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för rullstolar och andra hjälpmedel att manövrera.

 • Höjdjusterbara laddstationer: Använd laddstationer som kan justeras i höjd för att passa både sittande och stående användare. Kontrollpaneler och uttag bör vara placerade på en höjd som är tillgänglig för alla.

 • Tydlig skyltning och belysning: Se till att laddplatser är tydligt märkta och väl upplysta, särskilt på natten. Använd kontrasterande färger och stora tecken för att göra skyltarna lätta att läsa.

 • Lättanvända kontroller: Integrera enkla och intuitiva kontroller som kan användas av personer med olika fysiska förmågor. Undvik komplexa menyer och små knappar.

 • Säkra och halkfria ytor: Använd material som ger bra grepp och minimerar risken för halka, särskilt i regniga eller isiga förhållanden.

 • Tydliga instruktioner och stöd: Tillhandahåll tydliga, flerspråkiga instruktioner för hur man använder laddstationen. Erbjud kundsupport via telefon eller intercom för de som behöver extra hjälp.

 • Integrera sittplatser och skydd: Placera bänkar och skyddade områden i närheten av laddstationerna för att ge komfort och skydd mot väderförhållanden medan fordonet laddas.

Genom att följa dessa riktlinjer kan laddplatser bli mer tillgängliga och användarvänliga för alla individer, oavsett deras fysiska förmågor.

Hur kan vinterväghållning av laddplatser ordnas på ett effektivt sätt?

 • Regelbunden snöröjning: Planera för frekvent snöröjning runt laddplatser för att hålla dem tillgängliga. Se till att plogbilar inte blockerar laddplatser med snövallar.

 • Uppvärmda ytor: Installera uppvärmda körbanor och parkeringsytor vid laddstationerna för att smälta snö och is automatiskt, vilket minskar behovet av manuell snöröjning.

 • Halkskydd: Använd halkskyddsmaterial som sand eller salt på gångvägar och runt laddstationer för att förhindra isbildning och minska halkrisken.

 • Tydlig skyltning och belysning: Säkerställ att laddplatser är väl upplysta och tydligt märkta, även under vintermånaderna, för att underlätta åtkomst och synlighet i dåliga ljusförhållanden.

 • Rutinmässigt underhåll: Etablera rutiner för regelbunden kontroll och underhåll av laddstationernas utrustning för att säkerställa att de fungerar korrekt trots kalla temperaturer.

 • Skyddande tak: Bygg tak eller skärmtak över laddplatser för att skydda både användare och laddutrustning från snöfall och isbildning.

Genom att implementera dessa åtgärder kan laddplatser hållas säkra och tillgängliga även under vinterförhållanden.

Vad säger lagstiftningen om avgifter för laddning?

Lagstiftningen kring avgifter för laddning av elbilar fokuserar på att säkerställa tydlig och rättvis prissättning. Avgifterna ska vara transparenta och icke-diskriminerande, och laddstationerna måste acceptera flera betalningsmetoder. Regleringar kan sätta tak på priser för att förhindra överprissättning och kräva att priser baseras på faktiska kostnader. Konsumentskydd är också viktigt, med bestämmelser som möjliggör avbrott av laddning och rätt till återbetalning vid tekniska fel. Företag som driver laddstationer kan behöva rapportera priser och användningsdata till myndigheter för öppenhet och tillsyn.

Vad är en rimlig avgift när en kommun eller ett kommunalt bolag erbjuder publik laddning?

En rimlig avgift för publik laddning som erbjuds av en kommun eller ett kommunalt bolag bör balansera kostnader för el, installation och underhåll av laddstationer, samtidigt som den är överkomlig för användarna. Typiskt ligger avgiften runt 3-6 kr per kWh i Sverige. Den bör vara konkurrenskraftig med kommersiella aktörer och reflektera verkliga kostnader utan att vara överprisad, samtidigt som den främjar användningen av elbilar och tillgången till laddinfrastruktur.

Vilken roll har kommunen i att säkerställa tillgång till elnätskapacitet?

Kommunens roll i att säkerställa tillgång till elnätskapacitet är avgörande för att stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur och möta det växande behovet av elbilar. Kommunen kan samarbeta med elnätsbolag för att planera och utveckla elnätet, identifiera områden med kapacitetsbrist och prioritera investeringar i dessa områden. De kan också inkludera krav på elnätskapacitet i detaljplaner och bygglov, samt stödja installation av energieffektiva system och förnybar energi. Dessutom kan kommunen söka statliga bidrag och samverka med regionala och nationella aktörer för att säkerställa att tillräcklig elnätskapacitet finns tillgänglig för nuvarande och framtida behov.

Betalsätt på laddstationer?

En laddstation för elbilar bör erbjuda flera betalsätt för att säkerställa tillgänglighet och bekvämlighet för alla användare.

 • Kredit- och betalkort: Möjlighet att betala direkt med kredit- eller betalkort via en kortläsare på laddstationen.

 • Kontaktlösa betalningar: Betalning via kontaktlösa kort, smartphones eller smartklockor som stöder NFC-teknik.

 • Mobilappar: Betalning genom dedikerade mobilappar från laddstationsoperatören eller tredje parts appar som erbjuder laddningstjänster.

 • RFID-kort eller nyckelbrickor: Betalning med förbetalda RFID-kort eller nyckelbrickor som kan läsas av vid laddstationen.

Genom att erbjuda dessa olika betalsätt kan laddstationer tillgodose olika användares preferenser och behov, vilket underlättar en bredare användning av elbilar.

I Europa är det EU direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen som gäller för att säkerställa att betalningsmetoder för laddning av elbilar är tillgängliga och användarvänliga. Detta direktiv fastställer riktlinjer för medlemsstaterna att säkerställa tillgänglighet till laddningsinfrastruktur och att främja standardiserade och interoperabla betalningslösningar. Enligt direktivet bör laddstationer för elbilar erbjuda enkla och transparenta betalningsmetoder, vilket kan inkludera kredit- och betalkort, kontaktlösa betalningar, mobilappar, och andra användarvänliga lösningar.

För mer specifika detaljer och krav kan det vara nödvändigt att konsultera nationella tillämpningar av direktivet, eftersom medlemsstater kan ha infört ytterligare regler och bestämmelser baserade på de övergripande riktlinjerna från EU.

Vad är AFIR?

AFIR står för "Alternative Fuels Infrastructure Regulation". Det är ett förslag till EU-förordning som syftar till att stärka och harmonisera utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i hela Europeiska unionen. AFIR är en del av EU

bredare strategi för att minska koldioxidutsläpp och främja användningen av rena och hållbara energikällor inom transportsektorn.

Huvudmålen med AFIR inkluderar:

 1. Öka tillgången till laddnings- och tankningsinfrastruktur: Säkerställa att det finns tillräckligt med laddningsstationer för elbilar och tankstationer för andra alternativa bränslen, som vätgas och naturgas, i hela EU.

 2. Standardisering och interoperabilitet: Främja standardiserade lösningar och interoperabilitet mellan olika ladd- och tankningsnätverk för att underlätta användningen för konsumenter och företag.

 3. Transparens och tillgänglighet: Säkerställa att information om ladd- och tankningsstationer, inklusive priser och betalningsalternativ, är tydlig och lättillgänglig för användarna.

 4. Stödja innovation och utveckling: Främja utvecklingen och användningen av nya teknologier och lösningar inom området alternativa bränslen.

AFIR är en del av EU

"Fit for 55" paket, som syftar till att minska EUutsläpp av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Genom att reglera och stödja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, strävar AFIR efter att påskynda övergången till en mer hållbar transportsektor i Europa.