Miljöpolicy – Mätarkontroll i Stockholm AB

Övergripande syfte och räckvidd

Denna policy avser att styra hur frågor angående miljö och hållbarhet ska behandlas av och inom Mätarkontroll i Stockholm AB. Här avses yttre miljö, delar av inre miljö, hållbarhet och socialt ansvar. (Arbetsmiljöfrågor behandlas i personalpolicyn.) Dessa frågor är ansvars- och affärsmässigt prioriterade och berör direkt företagets konkurrensmässiga styrka, anseende och goodwill. Rätt hanterade har de flesta miljörelaterade frågor även en potential av ökad lönsamhet.

Mätarkontroll i Stockhom AB ska vara ett föredöme inom branschen och sträva efter att ligga i toppen i jämförelse med våra konkurrenter och eventuella branschnormer som kan komma att utvecklas. Företaget ska i all sin verksamhet uppfylla alla gällande lagkrav inom miljöområdet, och följa utvecklingen så att vi tidigt anpassar oss till tillkommande regelverk.

Goda hållbarhetsegenskaper ska kunna härledas till våra tjänster, våra produkter och till hur vi i övrigt bedriver verksamheten i samspel med natur och samhälle. Vi ska ur dessa perspektiv följa och anpassa oss till gällande och tillkommande regelverk och rekommendationer som är tillämpliga för vår verksamhet. Våra policyer och deras verkställande via vårt ledningssystem, samt den rigorösa tillsyn av ledningssystemet och företagets status som SWEDAC tillämpar för våra ackrediteringar, ger normalt tillräcklig styrning ur hållbarhetssynpunkt. Om vårt hållbarhetsarbete och anseende bäst skulle uppfyllas genom någon typ av miljöcertifiering eller miljömärkning, kan också sådan eftersträvas. Ett antal alternativ finns idag varför noggrann analys av konsekvenserna i så fall först måste göras.

Hållbarhet som riktlinje

Vid alla överväganden som har någon koppling till miljö, CSR- och klimatfrågor ska en varaktigt hållbar utveckling vara målet. Härvid ska vi följa de övergripande riktlinjerna i Agenda 21, det handlingsprogram som antogs genom FNs försorg i Rio de Janeiro 1992.

Viktiga grunder i detta är kretsloppstänkande, dvs. att material och produkter ska utnyttjas väl under sina livscykler och vid skrotning återvinnas och inte bli miljöbelastande avfall, samt ska livscykeltänkande på total energiåtgång eftersträvas. Total energiåtgång innefattar produktens materialutvinning före produktion och dess slutliga borttagande från marknaden – återvinning eller destruktion.

Livscykelanalys (LCA) kan göras mycket komplex och innebär hela tiden nytt lärande. Vi ska genom övning och tillämpning delta i detta lärande. Helhetstänkande innebär integration av andra aktörer och en positiv direkt effekt av detta är relationsbyggande. Vi bör sträva efter att relationer skapas som knyter ihop aktörerna kring olika livscykler, efter decennier av transak-tionsorienterad affärsfilosofi, för att hjälpa implementeringen av livscykeltänkande.

Riktlinjen att inte skjuta över konsekvenser av våra handlingar och val till kommande generationer, eller andra delar av världen, ska åtfölja våra överväganden. Centrala sådana överväganden bör inbegripa ”Bästa tillgängliga teknik”, och vi ska vara försiktiga med att förbruka ändliga resurser. Vi ska sträva efter återanvändning, material- och energiåtervinning. Energiöverväganden ska styra valen i vår produktion och inre miljö.

Leverantörer och inköp

I vårt tänkande ska ingå att ta ekologiska hänsyn vid inköp eller val av komponenter i produkter och utrustning samt för sådana transporter som vi råder över. Vi ska i första hand välja transportörer med miljöcertifiering enligt något internationellt erkänt system. Frågor kring energiförbrukning och val av energikällor ska genomsyras av sådana hänsyn, som ska prägla hela planeringsprocessen för varje investering, förändring i anläggningen samt i kundprojekt av större omfattning och varaktighet. Miljöaspekterna måste därvid vägas in tidigt för att leda till goda resultat.

Vi ska sträva efter partnersamverkan med företag vi anlitar för skrotning och återvinning eller destruktion, så att ömsesidig utveckling leder till bättre hållbarhet för helheten. Sådana partner utvärderas utifrån deras egna hållbarhetsåtgärder och certifieringar.

Mätarkontroll i Stockholm AB ska vara delaktiga i system som etableras för att få bättre styrning och kontroll på hållbarhetsvärden och miljöhygien. Ett sådant system är BVB där vi är med och successivt bygger upp ett sortiment granskade produkter för bygg- och anläggnings-branschen, ett annat är FTI, som effektiviserar hanteringen av förpackningar.

Vid utvärdering av produkter som vi säljer vidare, samt använder i våra egna processer ska vi försäkra oss om, genom tillverkares deklaration, att vi känner till kemiska komponenter som ingår. Härvid ska ingå bevakning av den lista som Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, håller över ”ämnen av hög angelägenhetsgrad” (SVHC: Substances of Very High Concern), den s.k. ”kandidatlistan” för godkännande (eller restriktioner) för användning inom EU. När nya ämnen tillkommer ska undersökas om de kan tänkas förekomma i någon av våra produkter eller i våra processer. Sådana analyser och registreringar ska sparas i vårt system för projekthantering, så att det blir spårbart och uppföljning kan ske.

Mätarkontroll i Stockholm AB ska arbeta med att de miljökrav vi ställer på den egna verksamheten blir kända av och genom informell dialog också uppskattas och i förlängningen eftersträvas av våra leverantörer/tillverkare. Vid val mellan alternativa leverantörer ska deras miljöprofil vägas in och väga tungt.

Affärsplanering och kundkontakter

Härvid ska också vår affärsplanering innefatta miljö- och hållbarhetsfrågor så att vi utnyttjar den positiva utväxling som resultatmässigt alltid är möjlig att uppnå. Den bästa attityden vid miljöanpassning är att den kommer att löna sig, även för företagets ekonomi på sikt. Sådana resultat ska också beskrivas och redovisas för personalen i uppmuntrande syfte.

Vår verkstad är rustad för renovering av mekaniska vattenmätare – mässinghus, glas, och plastinsatser. Renoveringsprocessen förbrukar lite energi, har hög återanvändningsgrad och använder medel med så låg miljöpåverkan som möjligt, som också i sig återvinns eller går till säker destruktion.

Livscykelanalyser för mätare som kan renoveras får en annan utformning än tillverkarnas och vi måste arbeta med att förbättra vår förmåga öka medvetenheten och att visa på fördelarna.

I kundkontakter som kan påverka kundens processer ska vår personal bete sig ansvarsfullt och med medvetenhet om miljöfrågorna kunna upplysa kunden om fördelaktiga val, t.ex. vid renovering av mätare, transportval eller skrotning. Med lyhördhet ska vi visa våra kunder att vi har både kunskaper och ansvarsmedvetenhet för miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Ständiga förbättringar

Miljöarbetet inom Mätarkontroll i Stockholm AB ska vara en integrerad del av verksamheten och ska med stöd av ständigt uppdaterad kunskap och erfarenhet kontinuerligt utvecklas. Strä-van att förbättra miljöarbetet inom företaget skall underhållas hela tiden. I denna ständiga pro-cess ingår utbildning av de anställda samt utveckling av från miljösynpunkt mer genomtänkta produkter och tjänster.

Miljöarbetet ska följas och utvärderas som ett led i kvalitetsarbetet. Utvärdering sker på årlig basis vid ledningens genomgång. Sammanfattande kommunikation till berörda av effekter av våra miljösatsningar och -anpassningar bör dock ske så snart de kan skönjas, då de utgör en viktig motivationsfaktor.

Företagskultur

Genom en aktiv ledning och engagerad personal ska alla känna ett personligt ansvar för en långsiktigt låg miljöbelastning och ett hållbart sätt att driva verksamheten. Alla medarbetares medverkan är nödvändig för att uppnå en god yttre miljö.

Miljöarbetet skall präglas av öppenhet gentemot medarbetare och omvärld. Vår kultur ska präglas av detta och målet är att alla känner stolthet för våra åtaganden och kan stå för dem.

Mätarkontroll i Stockholm AB skall säkerställa att vårt interna miljöansvar för våra produkter och tjänster är klart definierat, fastställt och känt.