Uppförandekod (Code of conduct) för Mätarkontroll

Hos mätarkontroll är etiska regler och hållbara affärsmetoder av hög prioritet. Det är kärnvärden och riktlinjer som tagits fram för att prägla vilka vi är, och vilka vi vill vara gentemot våra kunder och leverantörer för att vara en pålitlig partner som tar ett moraliskt och socialt ansvar.
Denna uppförandekod gäller alla i företaget och ska vara en del i den dagliga verksamheten.
Som anställd har man ett stort ansvar att följa företagets värderingar, policys och procedurer relevanta för sin roll. Problem och oegentligheter som berör vår uppförandekod tas emot seriöst. Vi ser allvarligt på eventuella brott mot principerna i uppförandekoden. Om man som anställd på företaget skulle upptäcka oegentligheter gentemot våra uppförandekod och värderingar ska det rapporteras till lämplig chef. Inkomna rapporter utreds och lagras på ett ställe där endast behöriga har access till informationen. Anställda som rapporterar ska inte känna sig utpekade, information bevaras under sekretess. Lagen om visselblåsning och dataskydd tillämpas. All information hanteras och raderas enligt våra gällande GDPR riktlinjer.
Inga repressalier ska riktas mot en anställd som rapporterar in ett problem i god tro. Skulle däremot en rapportering visa sig gjort av illvilja eller påhittad utan verklig grund kan det leda till disciplinära åtgärder. 

Ett påvisat brott mot uppförandekoden leder till disciplinära åtgärder och eventuellt uppsägning.
Vår uppförandekod och dess värderingar är förankrad hos företagsledning. Den genomsyrar hela företagets organisation från ledning ner till golvet och involverar alla medarbetare i företaget. Det ska ses som en naturlig del av den dagliga verksamheten. För att styra upp finns detta med som en stående punkt på våra månatliga ledningsmöten.
Alla anställda på Mätarkontroll har fått en utbildning i uppförandekoden. Nyanställda får denna utbildning i samband med introduktionsutbildningen. Löpande utbildningar genomförs när det finns behov eller när avvikelser mot våra värderingar uppstått. Uppförandekod finns även upplagd på vårt intranät för alla som vill läsa den.

Att efterleva lagkrav och ha en bra affärsetik är viktigt för Mätarkontroll. Vår uppförandekod är en sammanställning av de värderingar och krav som ställs på oss av företagets ledning, kunder, intressenter, lokala och nationella lagar, samt internationella regelverk och bestämmelser så som Global Compact.
Global compact inriktar sig på att företag ska ta ett globalt ansvar och omfattar principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna i Global compact baserar sig på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ILOs konvention om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio deklarationen och FNs konvention mot korruption.
Vi har en uppförandekodenkät för våra leverantörer. Enkäten skickas till våra leverantörer där vi framför våra krav på att även leverantörerna tillämpar en praxis i affärsetik som är förenlig med nationella och internationella lagar och regelverk.

Mänskliga rättigheter

På Mätarkontroll respekterar vi varje anställds personliga värdighet, integritet och rättigheter. Vi tar hänsyn till och följer de etiska och juridiska affärsreglerna. Riktlinjerna som tagits om de mänskliga rättigheterna är förankrade på ledningsnivå och är ansvarsfullt formulerade för att skildra företagets långsiktiga åtaganden genom att:

 • Vi visar vårt stöd de mänskliga rättigheterna. Tror på social rättvisa, och anser att kunna känna säkerhet och trygghet är en grundläggande rättighet för alla människor.
 • Vi tror på alla människor lika värde, och vill behandla andra som jämlikar med ömsesidig tillit, respekt och solidaritet. Inga personer ska behöva särbehandlas på grund av dennes etnicitet, nationalitet, religion eller trosföreställning, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, civiltillstånd familjesituation eller andra personliga egenskaper. Vi accepterar inte någon form av hotfullt eller kränkande beteende, mobbing, diskriminering, trakasserier, oönskade sexuella inviter eller olaglig diskriminering från våra anställda.
 • Vi har en nolltolerans mot alla typer av slavarbete, barnarbete, illegalt arbete och påtvingat arbete. Leverantörer till Mätarkontroll behöver se över i sin leveranskedja att inget av slavarbete, barnarbete, illegalt arbete och påtvingat arbete förekommer för att vara en godkänd leverantör till oss. Minimiålder för anställning är minst 15 år enligt ILOs konvention. Dock kan anställning av en person som är minst 14 år tillåtas om nationellt regelverk tillåter. Men miniåldern bör aldrig vara under 14 år.
 • Anställda har rätt till att yttra sig om vad man tycker och tänker, dock med undantag för saker som är under sekretess, är hatretorik, är nedlåtande eller manar till uppvigling. Detta kan leda till disciplinära åtgärder eller eventuell uppsägning.

Arbetsrätt och arbetsvillkor

Bra arbetsvillkor och arbetsförhållanden ligger till grund för vårt arbete med att skapa en trivsam, trygg och säker anställningsmiljö. Vi vill ge våra anställda lämpliga och säkra arbetsförhållanden med sunda arbetsmetoder. Vi tror på vikten att utveckla de anställda och kunna arbeta tillsammans för att skapa mervärde för företaget. Anställda är viktiga resurser för företaget att uppnå sina åtaganden mot ägare, kunder, myndigheter och övriga intressenter.
För att ha ett bra företagsklimat behöver hänsyn tas till aspekter som arbetstider, lön, fysiska förhållanden och psykologisk hälsa på arbetsplatsen. Mätarkontroll är fackligt anslutna, och bedriver verksamhet där vi eftersträvar nollvision för skador och rättvisa villkor för anställda genom:

 • Inte tillåta arbetstider som strider mot nationell lagstiftning och branschstandarder.
 • Betala löner och förmåner som är i linje med branschstandarderna.
 • Tydliga avtal om arbetstider och ersättningar
 • Erkänna rätten till föreningsfrihet och till kollektiva förhandlingsrätt.
 • Aktivt arbete med säkerhet på arbetsplatsen, utbildningar, ständiga förbättringar och löpande riskanalyser. Engagera och integrera i arbetskulturen att motverka skador och arbetssjukdomar där vi aktivt främjar hälsa och välbefinnande för alla medarbetare fysisk och psykiskt.
 • Vi förespråkar mångfald på arbetsplatsen och strävar efter att erbjuda samma möjligheter för alla oavsett etnicitet, nationalitet, religion eller trosföreställning, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, civiltillstånd familjesituation eller andra personliga egenskaper.
 • Inte tillåta att någon typ av särbehandlande eller omoraliskt beteende förekommer hos anställda.

Se även vår personalpolicy.

Miljöhänsyn och hållbarhet

Vi har anpassat miljöstandarden ISO 14001 till vårt ledningssystem och arbetar aktivt med att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet generar, och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Vi har identifierat våra signifikanta miljöaspekter. Vår miljöpolicy speglar dessa och vi arbetar aktivt med målplanering, ständiga förbättringar för att förbättra vår miljöprestanda och uppnå uppsatta miljömål genom:

 • Skapa miljömedvetande med utbildning och delaktighet i arbetet för att involvera anställda till att ta initiativ och vara delaktiga.
 • Anamma försiktighetsprincipen. Vi utvärderar nödsituationer, genomför säkerhetsövningar, arbetar aktivt med riskanalyser och tar fram rutiner för att förebygga eller förmildra konsekvenser av eventuella miljö och arbetsmiljörelaterade incidenter.
 • Efterleva och övervaka lokala, nationella och internationella lagar för miljö och arbetsmiljö.
 • Hushålla med naturliga resurser genom att minska slöseri och återbruka.
 • Aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan och utsläpp till mark, vatten och luft från vår verksamhet.
 • Ansvarfull hantering av farliga ämnen och avfall genom grundlig sortering, återvinning och mätning.
 • Vara positiva och lyhörda för att stödja miljöinitiativ och utveckling av miljövänlig teknik.

Hur vi arbetar med miljöåtagande beskrivs mer detaljerat i vår miljöpolicy och miljömål.

Antikorruption och Affärsetik

Mätarkontroll tillämpar som praxis att vi ska göra affärer med integritet och affärsetik mot alla våra parter. Vi följer gällande handel och kapitalmarknadsregler. Arbetar aktivt för att säkerställa att alla lagar och regelverk för import efterlevs (vi exporterar inte), och på så sätt förebygga och minska risken att våra kunder blir drabbade och vi riskerar ett dåligt rykte om något skulle uppstå. 

Vi ställer krav på att våra leverantörer liksom vi tillämpar ansvarsfull handel och uppfyller gällande lagar och regelverk för god affärsetik. För våra leverantörer har vi tagit fram två enkäter som leverantörer behöver svara på för att vara fullgoda nyckelleverantörer till oss. En enkät för ’’Code of conduct’’ och en enkät för överenstämmelse mot EU direktivet ’’REACH’’, gäller produkter som innehåller kemikalier. Båda enkäterna finns på svenska och på engelska.
Vi anser att vi kan uppnå en god nivå av affärsetik genom:

 • Efterlevnad av lagstiftning mot penningtvätt och visselblåsning.
 • Efterlevnad av konkurrenslagstiftningen (antitrustlagen), och utbilda anställda i vad det är och innebär.
 • Ha en hållbar leveranskedja. Vi sätter krav på leverantörer som vi arbetar med och förväntar oss integritet, ärlighet och etisk agerande av dem som de kan förvänta sig av oss. Vi vill etablera gynnsamma relationer med våra leverantörer för att vi ömsesidigt kan stödja varandra.
 • Vi följer de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption i vår verksamhet och förväntar oss densamma av alla våra samarbetsparter.
 • Vi tillämpar nolltolerans mot alla former av mutor, korruption och penningtvätt. Vi ska inte erbjuda eller ta emot gåvor som påverkar våra eller våra affärspartner beslut. Alla affärsbeslut som tas ska fattas utifrån det för företagets bästa. Medarbetare på alla nivåer ska kunna rapportera om situationer där det finns misstanke om korruption, utpressning och bestickning, eller när det finns en intressekonflikt mot våra relevanta riktlinjer för sunt uppförande.

Dataskydd och GDPR.

Personuppgifter, kunduppgifter och annan affärskritisk information hanteras med försiktighet i företaget, och ska endast vara tillgänglig för behöriga personer. Vi har GDPR rutiner, informationspolicy och behörighetsstyrning på plats för att styra upp vår information och dokumenthantering. Riskanalyser, sekretessavtal och rutiner har upprättats för att förebygga och förhindra oavsiktlig spridning av känslig information.
Se även vår Informationssäkerhetspolicy.

Socialt åtagande och samhällsengagemang

Inom Eclie Group där mätarkontroll ingår samarbetar vi med ett flertal meriterade organisationer för att stödja och främja samhället under svåra tider.
I samband med pandemier, klimatpåverkningar och andra nödsituationer.
Vårt stödprogram innebär att tillhandahålla ekonomiska bidrag samt stödja frivilliga initiativ.