Mätarkontrolls sekretessåtaganden

Samtlig personal hos Mätarkontroll har i samband med utbildning ingått avtal
gällande sekretess, konfidentialitet, oberoende, opartiskhet och integritet.

Personlig försäkran 

Gällande – Sekretess, konfidentialitet, oberoende, opartiskhet och integritet

Efter genomgången utbildning omfattande företagets kvalitetsledningssystem, kvalitetshandbok* och policys undertecknar den anställde en personlig förbindelse att följa givna riktlinjer och regelverk.

Avtalet omfattar även hantering av kundinformation och data, samt försäkran om att verksamheten skall ske i enlighet med gällande kvalitethandbok.

Förklaring: 

I de standarder som utgör regelgrund för kontroll- respektive kalibreringsverksamheten regleras hantering av
sekretess, konfidentialitet, oberoende, opartiskhet och integritet, och att vara helt opartisk vad gäller kunder, olika provningsobjekt, respektive olika förfaranden för att fastställa provningsresultatet. Ingen favorisering eller förutfattad mening får hindra personalens neutralitet i all kontroll- resp. kalibreringsverksamhet.

I företagets informationssäkerhetspolicy finns ytterligare preciseringar och tillägg, bland annat om sekretess med affärskritisk information. Det är väsentligt för företagets verksamhet att viss typ av information kring affärsinriktning, specifika uppdrag eller förväntade uppdrag, rörelser på marknaden, liksom konkurrensfördelar och planer för förändringar i verksamheten behålls inom företaget. Mycket av sådan information skyddas idag genom lagen om skydd för företagshemligheter, där sådan hemlighet avser affärs- och driftsförhållanden. 

*Kvalitetshandboken är till för och ska vara känd av alla anställda, till den nivå som gäller för den arbetsroll man har. Varje särskild roll har ett antal ansvarsområden där motsvarade avsnitt i kvalitetshandböckerna ska vara kända. Avsnitten om sekretess/konfidentialitet och avsnitten om oberoende, opartiskhet och integritet ingår i det ansvar som anställda som arbetar direkt i de ackrediterade verksamheterna ska ta del av och känna till. 

Önskas förtydligande eller mer detaljerad info kan vi på begäran tillhandahålla utdrag av vår kvalitetshandbok.