Kvalitetspolicy

Vi ska ge ett professionellt bemötande och utföra kontroll- och kalibreringstjänster med hög kvalitet. Kundens bästa ska vara i fokus och vår roll ska vara neutralt rådgivande, så att vår opartiskhet och rättrådighet inte kan ifrågasättas.

Laboratoriet ska inom ramen för sina ackrediteringar minst uppfylla kraven enligt gällande regelverk och i jämförelse med andra i branschen hålla en hög standard på våra tjänster.

Mätarkontroll i Stockholm AB ska säkerställa ackrediteringarnas krav och ansvar, samt kvaliteten i tjänsterna genom sitt kvalitetsledningssystem, som genomsyrar verksamheten. För företagets ledning är detta ledningssystem centralt och ska fungera som styrmedel för att mål för verksamheten och dess kvalitetsaspekter ska uppfyllas.

För att garantera implementeringen av företagets kvalitetspolicy och kvalitetsledningssystem i organisationen ska ledningen utse en kvalitetsansvarig person, som ingår i laboratorieverksamhetens fasta bemanning och som ingår i företagets ledningsgrupp.

För att bevaka effektiviteten hos vårt ledningssystem och ständigt förbättra detta ska regelbundet interna revisioner, ledningsgenomgångar och olika typer av egenkontroller genomföras. Företagets kultur ska uppmuntra ett kontinuerligt förbättringsarbete och kvalitet ska inte endast vara en egenskap i våra leveranser, utan ett resultat av kvalitet i både relationer och aktiviteter av och mellan alla i verksamheten.

Ledningen ska i ord och handling visa för personalen att den helt och fullt står bakom den-na policy och genom våra aktiviteter för ständiga förbättringar arbeta aktivt med dess fortsatta utveckling. Kvalitet ska prägla alla företagets aktiviteter och relationer på marknaden.

Personalen ska genom engagemang och delaktighet vara en naturlig del av verksamhetens utveckling. Alla vars uppgifter påverkar kvaliteten i den ackrediterade verksamheten ska känna till innehållet i kvalitetsstyrande dokument och arbeta i linje med dessa. Personalen ska genom regelbunden information och utbildning hållas ajour och vara aktiv i företagets arbete med ständiga förbättringar.

Vår affärsverksamhet ska präglas av ärlighet och öppenhet och vi ska granska våra affärs-partners så att de uppfyller rådande affärsetiska kodex, har hög nivå på sin kvalitetsstyrning och iakttar respekt för och följer konventioner om mänskliga rättigheter, hållbarhet, antikorruption och rekommenderade förhållningskoder (”codes of conduct”).