Information till den som kan ha personuppgifter registrerade hos Mätarkontroll i Stockholm AB

Mätarkontroll i Stockhom AB följer GDPR-förordningen, som fr.o.m. 25 maj 2018 ersätter tidigare lagstiftning, PUL, om skydd för personuppgifter. Detta innebär ett förbättrat skydd för och bättre information till personer som vi har uppgifter om, jämfört med tidigare.

Som registrerad fysisk person har du rätt att få ta del av alla uppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller att bli borttagen helt och hållet.

Vi beaktar särskilt de olika uppgifternas rättsgrunder så att det blir tydligt varför vi sparar personuppgifter inom de olika uppgiftskategorierna. Rättsgrunden avgör premisserna för hur vi sparar och hanterar uppgifter om fysiska personer.
(Anmärkning: Denna text avser inte uppgifter som vi registrerar och behandlar om juridiska personer. Inte heller interna personuppgifter om t.ex. personal, vilket behandlas i andra interna dokument.)

Vi tillämpar inte rättsgrunden samtycke, varför vi inte ber dig att underteckna eller på annat sätt kvittera sådana medgivanden. De uppgifter vi sparar om fysiska personer är strikt kopplade till din roll i ditt företag, med vilket vi har någon form av affärsuppgörelse, vare sig det är en bekräftad order eller ett långsiktigare avropsavtal. Vi ser uppgifter om dig som kontaktperson eller funktionsansvarig som en del av nödvändiga uppgifter om företaget som vi har en affärsuppgörelse med. Om du begär att dina uppgifter helt tas bort kommer vi att begära av ditt företag att någon annan tar över de roller du haft, men din rätt att bli borttagen bestrider vi inte.

De personuppgifter som vi konsekvent sparar och som är nödvändiga för våra affärsuppgörelser är kontaktuppgifter och uppgift om fysiska personers roll/ansvarsområde. Där ingår telefonnummer och e-postadresser och ev. extra adressuppgifter inom deras arbetsorganisationer, samt deras roll, som t.ex. försäljningschef, serviceansvarig, produktansvarig eller helt enkelt kontaktperson, etc.).

Inga subjektiva omdömen eller kommentarer sparas, men anteckningar kan föras om vad man kommit överens om i samband med en leverans eller beställning. Dessa kan handla om tider, antal, speciella önskemål etc. och utgör grund i affärsuppgörelser. Dessa uttrycks då som den juridiska personens önskemål – det är inte personen, utan organisationen som dessa kopplas till, även om de framförts av en fysisk person.

Vi lämnar inte heller ut uppgifter om dig till tredje part, förutom att vissa inköpta externa tjänster, som bokföringshjälp, kan se de formella uppgifter vi har om dig. Med sådana personer har vi då ett personuppgiftsbiträdesavtal som säkrar att de iakttar samma restriktioner som vi själva gör som personuppgiftsansvariga.
Varaktighet för sådana uppgifter varierar. Uppgörelser kring beställningar och ordrar sparas så länge som ett reklamationsansvar kan anses finnas, eller rättslig tvist kan tänkas väckas. Uppgifter om t.ex. kontaktpersoner eller ansvar i samband med våra utlåtanden under våra ackrediteringar sparas så länge som de äger giltighet enligt gällande föreskrifter. T.ex. sparas viss information i samband med kontroller av mätare i 13 år då mätarna kan ha en utesittningstid på tio år och marginaler fordras i händelse av tvist eller andra administrativa åtgärder.

Du kan läsa mer om vår Personuppgiftspolicy för externa personer här.

Kontakta Mätarkontroll i Stockholm AB enligt nedan ifall du vill veta vilka uppgifter som finns om dig eller ifall du vill få dina uppgifter borttagna.

info@matarkontroll.se

Tel: 08-644 68 70

Du kan även direkt använda dig av formuläret på vår kontaktsida ”Jag vill avregistrera mina personuppgifter” och markera ”avregistrera”